ТАЗИ ЧУДНА МАГИЯ ВОЛЕЙБОЛ.

Как­во си ти? Ле­тя­ща топ­ка. Ви­со­ка мре­жа. Два от­бо­ра. Чу­да­та ма­гия.

Ли­ку­ва­не след по­бе­да­та. Съл­зи за­ради за­гу­ба­та. Сблъ­сък за­ра­ди за­гу­ба­та. Сблъ­сък на сил­ни ха­рак­те­ри. Нап­ре­же­ние, въз­ви­ше­ност, си­ла, кра­со­та, мощ, ди­на­ми­ка… Или пък - лу­деш­ки танц, въз­пла­ме­ня­ващ об­ред, щу­ро прив­ли­ча­не! ВО­ЛЕЙ­БОЛ. Тол­ко­ва стар. Тол­кова млад. Нар­коза. Омая. Страст. Маг­нит с един полюс. Обич. Вяр­ност. Лю­бов. Вед­нъж вен­чав­ка. Пос­ле – ве­чен брак. До жи­вот. Удо­волствие. По­ня­ко­га и раз­оча­ро­ва­ние.

Как­во си ти, ВОЛЕЙ­БОЛ? Как­во си? …

Signature

Председател на Управителния орган

Календар


Над 200 трениращи участват в тази Магия.

Следете на нашият сайт

Клуб Спонсори